Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Đạo đức kinh doanh

Sự tin cậy và Trách nhiệm (2R; Reliability & Responsibility)

Xã hội toàn cầu coi sự tin cậy và trách nhiệm là một nguyên tắc cơ bản khi tiến hành kinh doanh.

E-WOO Trading luôn luôn theo đuổi giao dịch phù hợp với đạo đức kinh doanh và điều hành công việc phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế.
Với mục đích này, chúng tôi điều chỉnh lại các yếu tố và phong tục bất hợp pháp theo tiêu chuẩn đạo đức. Đồng thời luôn luôn nỗ lực nâng cao vị trí của công ty để nhận được sự tin cậy cũng như tôn trọng của tất cả mọi người bao gồm khách hàng, xã hội và nhân viên.