Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Nhập khẩu và cung cấp

Nguyên vật liệu : Cung cấp sản phẩm hoá học dùng cho ngành công nghiệp điện tử và năng lượng của Hàn Quốc. Hiện nay chúng tôi nhập khẩu sản phẩm hoá chất vô cơ từ Trung Quốc rồi cung cấp cho khách hàng chủ yếu ở Hàn Quốc.
A
Alumina Powder
Aluminum Hydroxide
B
Barium Hydroxide Octahydrate
Barium Sulphate
C
Cobalt Nitrate
Cerium Nitrate
Carbonate Cerium Sulfate
E
Europium Nitrate
G
Gadolinium Nitrate
1
Indium Nitrate
L
Lithium Hydroxide Monohydrate
Lanthanum Nitrate
M
Manganese Nitrate
Manganese Chloride
N
Nickel Nitrate
Neodymium Nitrate
P
Praseodymium Nitrate
3
Silver Nitrate
Samarium Nitrate
T
Terbium Nitrate
Titanium Dioxide Titanium Dioxide TypeType Anatase
Rutile
Y
Yttrium Nitrate
Z
Zirconia Powder
Zirconyl Nitrate Hydrate